Stuur deze brief in verwerking van jouw eigen gedachten voeg ze toe en stuur het dan aan cliënten beraad RIBW Nijmegen.

Ook voor burgers van de gemeente Nijmegen EU NL die bezorgt zijn over de zorg van de toekomst in hun buurt en voor

anderen. 


Betreft: Protest tegen de sluiting van H10, het RIBW Nijmegen Centrum voor mensen met een beperking

Geachte RIBW,

Ik schrijf u deze brief als bezorgde burger en als een voorstander van het behoud van H10, het RIBW Nijmegen Centrum voor mensen met een beperking. Het is met grote zorg en teleurstelling dat ik vernam over het voorgenomen besluit om deze cruciale faciliteit te sluiten en de cliënten te verspreiden over 12 vervangende locaties in de gemeente Nijmegen.

H10 heeft door de jaren heen bewezen van onschatbare waarde te zijn voor de cliënten en heeft een gevoel van cohesie en gemeenschap gecreëerd dat van onschatbare waarde is. De voorgestelde opsplitsing zal niet alleen aanzienlijke logistieke en organisatorische uitdagingen met zich meebrengen, maar het zal ook het gevoel van verbondenheid dat de cliënten ervaren verstoren. Het succesvolle model dat in H10 is opgebouwd, mag niet worden genegeerd.

Bovendien betwijfel ik ten zeerste dat het voorgestelde plan om H10 op te splitsen in 12 verschillende locaties daadwerkelijk kostenefficiënter zal zijn dan het behoud van de huidige locatie. Het lijkt erop dat de focus op winstoogmerk en kostenbesparing ten koste gaat van de zorg en het welzijn van de cliënten. Het is van essentieel belang om te onthouden dat de doelgroep die in beschermd wonen leeft, niet primair gericht is op winst, en het is onethisch om op deze manier met hun behoeften om te gaan.

Een dieper probleem lijkt te liggen in de organisatiestructuur zelf, met een overmatig aantal managers.

Het is mijn overtuiging dat met efficiënter management deze kosten aanzienlijk kunnen worden verminderd, zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening aan de cliënten.

Het RIBW staat voor herstel, stabiliteit en regelmaat, en deze waarden mogen niet in gevaar worden gebracht door roekeloze beslissingen over de toekomst van H10. De huidige situatie is gunstig en voldoet aan deze essentiële doelstellingen. Echter, de aankondiging om volgend jaar deze veranderingen door te voeren staat haaks op wat een organisatie als het RIBW zou moeten nastreven. Het beoordelen van cliënten op basis van winstpotentieel is niet alleen ongepast, maar het kan ook leiden tot negatieve competitie en een slechte sfeer, wat duidelijk in strijd is met de missie van het RIBW.

Ik roep u dringend op om de beslissing om H10 te sluiten te heroverwegen en te investeren in de verbetering van de huidige locatie en organisatiestructuur. Het welzijn van de cliënten moet altijd de hoogste prioriteit hebben en mag niet worden ondermijnd door financiële overwegingen.

Ik verzoek u vriendelijk om mijn bezorgdheid serieus te nemen en te reageren op deze brief. Samen kunnen we werken aan een betere toekomst voor de cliënten van het RIBW Nijmegen.